EN
Pētījums "Kultūras periodikas finansējums"

2016. gadā Radošo savienību padome veica pētījumu par kultūras periodiku Latvijā: kā un kādā apjomā tā tiek finansēta; kā situāciju vērtē jomā iesaistītie cilvēki – autori, mediju pārstāvji, finansējuma piešķīrēji; kādi ir pozitīvie aspekti un ko būtu nepieciešams uzlabot. Pētījumam vienlaikus bija izzinošs raksturs, taču galvenais mērķis bija identificēt pozitīvās prakses, problēmas un apsvērt iespējamus risinājumus, lai situāciju uzlabotu. Tā Rekomendāciju daļā sniegti konkrēti ieteikumi, ko iespējams darīt, lai situāciju kultūras periodikas jomā uzlabotu.  

 

2015. gada rudenī Radošo savienību padome veica 7 fokusgrupu diskusijas kultūras apakšnozarēs (teātris, mūzika, arhitektūra&dizains, kino, literatūra, vizuālā māksla, kultūras periodika), lai noskaidrotu atalgojuma situāciju, labās prakses un problēmas. Galvenā uzmanība tika pievērsta pašnodarbinātu radošo personu atalgojumam. Fokusgrupu diskusiju rezultātu uzrādīja, ka visās kultūras apakšnozarēs ir finansējuma trūkums, lai adekvāti atlīdzinātu ieguldīto darbu. Tajā pat laikā nozaru specifika, problēmas, finansēšanas instrumenti un faktiskais atalgojuma līmenis ir pārāk dažāds, lai piedāvātu kopīgu risinājumu.

 

Kultūras periodika tika diagnosticēta kā nozare ar viszemāko atalgojumu, tāpēc tika izpētīta padziļināti 2016. gada laikā – iezīmējot esošo situāciju un praktiskas rekomendācijas uzlabojumiem. Pētījumā tika iesaistīti 3 galvenie “kultūras periodikas” nozares spēlētāji – rakstošie autori, kultūras mediji (redakcijas), finansējuma piešķīrēji (KM, KKF).

 

Pētījuma ietvaros notika aptauja par esošajām un adekvātajām atlīdzībām rakstu autoriem, padziļinātās intervijas ar autoriem, redakciju pārstāvjiem, finansējuma piešķīrējiem. Pētījums pielikumā.

 

Kultūras mediji (17 no 20) parakstīja Vienošanos par labo praksi kultūras periodikā (pielikumā).

 

 

Kā viena no pētījuma rekomendācijām – izveidot “Pētnieciskās kultūras žurnālistikas” mērķprogrammu KKF ar mērķi: “Aktuālu profesionālās mākslas, kultūras, kultūrpolitiski un sabiedriski nozīmīgu tēmu pētniecība visās kultūras nozarēs, kā arī pārnozariski pētījumi un to atspoguļojums kultūras periodikā.”


Adobe PDF document Petijums._Kulturas_periodikas_finansejums.24.10.2016.pdf

Adobe PDF document Kulturas_mediji._Laba_prakse_2016-2018.PDF

atgriezties