EN

Ābrams Feldhūns

vārds:Ābrams
uzvārds:Feldhūns
profesija:Tulkotājs
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1986.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1915
miršanas gads:2009
apbalvojumi:Kult. fonda Spīdolas balva (1993) 1996 saņēmis Kult. min-jas prēmiju Triju Zvaigžņu ordenis (2001) KKF un Rakstnieku savienības balva par mūža ieguldījumu literatūrā (tulkošanā)-2001.g.
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Tulkojumi no sengrieķu val.
Longa «Dafnids un Hloja» (1974, 1998);
Aishila triloģija «Orestija» («Sengrieķu traģēdijas», 1975);
Ēzopa «Fabulas» (1978,2004);
Eiripīda "Alkestīda", "Trojietes", "Ifigenija tauru zemē", "Helena", "Bakhantes"; kopā ar Henriku Novacki: "Ifigenija Aulidā", "Kiklops", "Eurpiīda traģēdijas" (1984);
Lukiāna «Dievu, mirušo un hetēru sarunas» (1980);
Līsija «Tiesas runas» (1984);
Ar Sokrātu saistīti Platona, Ksenofonta, Plūtarha, Diogena Lāertieša, Ailiāna sacerējumi grām. «Netveramais Sokrāts» (1987);
Sengrieķu dzejas krāj. «Afrodīte mirdzošā tronī...» (1994);
Platona ar Sokrāta prāvu saistīti darbi «Eutifrons»,
«Sokrāta aizstāvēšanās»,
«Kritons»,
«Faidons» (1997);
Platona «Dialogi un vēstules»: «Protagors», «Hipijs lielākais», «Faidrs», 7. un 8. vēstule (1999); Hēroda «Mīmi» (2003);
Ksenofonta "Dzīres" (2005);
Ksenofonta "Atmiņas par Sokratu" (2005);
Platona "Dialogi": "Lisīds", "Harmids", "Alkibiads", "Hipijs mazākais" (2006);
Aishila "Persieši" (2006).

no latīņu val.:
Plauta "Karavīrs lielībnieks", "Gūstekņi", "Pseidols", "Māla krūka", "Dvīņi";
Terencija "Einuhs", "Brāļi" ("Antīkā komēdija", 1979);
Senekas "Mēdeja", "Faidra", "Tiests", "Trojietes", "Oktāvija" (Seneka, «Traģēdijas» (1989));
Senekas «Vēstules Lucīlijam par ētiku» (1996);
Senekas «Dialogi»: «Par laimīgu dzīvi», «Par dzīves īsumu», «Par gudrā nelokāmību», «Par dvēseles mieru», «Par dusmām», «Mierinājums mātei Helvijai», «Mierinājums Marcijai» (2001);
«Indriķa hronika» (1993, 2001); Šīm grāmatām sarakstīti ievadi, pēcvārdi, komentāri.

Tulkojumi no Vācu valodas:
B.Brehta "Trīsgrašu romāns" (1958);
Pārstrādājies agrāko G.Merķeļa darba "Latvieši" tulkojumu (1953.,1978.);
Rediģējis un komentējis vairākus A.Ģiezena antīkās literatūras tulkojumus;
titulredaktors A.Ģiezena tulkotajiem Hēsioda eposiem "Teogonija" un «Darbi un dienas» (1995, 1998)

Valodniecībā:
Izveidojis E. Glika Jaunās Derības tulkojuma leksikas un frazeoloģijas kartotēku, kas deponēta Nac. bibliotēkā.
Sastādījis «Norādījumu par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā valodā»
13. laidienu «Sengrieķu valodas īpašvārdi» (1974);

Raksti:
«Absolūtā datīva konstrukcija Jaunās Derības tulkojuma pirmizdevumā» (krāj. «Latviešu valodas un literatūras problēmas», 1970),
«Latīņu valodas īpašvārdu atveide latviešu valodā» (krāj. «Latviešu valodas kultūras jautājumi», 1985, 21),
«Internacionālismu pārnesumdalīšana» (turpat, 1991, 26).