EN

Skaidrīte Ķikute

vārds:Skaidrīte
uzvārds:Ķikute
pseidonīms:Skaidrīte Kaldupe
profesija:Dzejniece
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1960.gada)
dzimšanas gads:1922
miršanas gads:2013
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmais publicētais dzejolis «Dzimtenei» laikr. «Ventas Balss» 1945.8.V.

Izd. dzejoļu grām.:
«Jūras tuvums» (1958),
«Grieze sauc» (1961),
«Gaismas audēja» (1963),
«Zaļās gatves» (1965),
«Linu zieds» (1968),
«Zīļu lietus» (1971),
«Vēstules no ošu zemes» (1973),
«Rudzu sējējs» (1976),
«Meža grāmata» (1982),
«Avotkrūze» (1985),
«Sauja kviešu» (1987, izlase),
«Saules priede» (1990),
«Linu dvieļu raksti» (1993),
«Ceļmalas baltais āboliņš»,
«Dzintara nesēja nakts» (abas 1994),
«Gulbji paliek pie juras» (1995),
«Dzīvesstāsts un 33 visjaunākie dzejoļi» (1997),
«Egles zieds» (1998),
«Kamenes lūgšana» (1999),
«Gaismas lāsei un jūrai» (2002),
"Dārzs baltās asterēs" (2005),
"Mūžīgā atgriešanās" (2007) ,
„Vīgriezes” (2007),
„Es jums dāvinu pēdējo naktsvijoli” (2010),
"Ābeles vētrā" (2012),
„Degošā paaudze. Poēma par Gauju un mīlestību” (2013).

Pievērsusies literārās pasakas žanram.
Izd. grām. «Piejūras dārzi» (1968),
«Griezes bērns» (1970),
«Pūķagalva» (1972),
«Dižā kalve» (1974),
«Ziemeļzemes pasakas» (1976),
«Vidzemes ceļinieks» (1979),
«Rīgas vējlukturi» (1983),
«Cīruļmaize» (1989),
«Parunā ar mani, pīlādžkoks» (1996).
Rakstījusi arī stāstus. Grām. «Lielupes sils» (1969),
«Padebešu kalns» (1971),
«Ozolslieksnis» (1976).
"Saullēkta stundas pasakas" (2003),
„Lasītprieks! Rasas bērns” (2007),
„Kviešu vārpu vainags” (2010).

Autobiogr. tēlojumi sakopoti krāj. «Rīta rasas rokrakstā» (1994).

Rom.:
«Meža mozaīkas» (1980),
"Dievaiņu ezers", "Bez mājām" (abi 1994),
«Lievenis» (1998),
«Svētvakara viesis» (1999),
«Dīvainā māja pie Lielupes» (2001),
«Liepu dārzs» (2001),
"Tumsā uz sveša ceļa" (2002),
"Mēs, no turienes" (2004),
"Miglas zirgi" (2005),
"Sila purenes klusē" (2005),
"Liktenis stāv blakus klusēdams" (2006),
„Ezeri atmostas rītausmā” (2008).

Dok. atm.grām. "No jūras līdz "Ošu zemei"" (visi 2001),
"Novēlotā atgriešanās"(2002).