EN
Biežāk uzdotie jautājumi

 

Kas regulē atbalsta stipendiju piešķiršanu?

Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums:

2.pants.

(1) Likums attiecas uz profesionālo māksliniecisko jaunradi arhitektūras, dizaina, teātra, mūzikas, vizuālās mākslas, dejas, literatūras un kinematogrāfijas jomā (turpmāk — radošās jomas) un zinātnisko jaunradi attiecīgajās radošajās jomās.

(2) Likums neattiecas uz jaunradi kā amatierkustības izpausmi, amatniecību un ar radošajām jomām nesaistītu zinātnisko jaunradi.

 

Kur un kad var iesniegt dokumentus Radošo personu atbalsta pieteikumam?

Pieteikumus radošo personu atbalstam var iesniegt personīgi LRSP birojā Rīgā, Baznīcas ielā 37-3 mūsu darba laikā:

Otrdienās: 10.00-15.00
Trešdienās: 12.00-18.00
Ceturtdienās: 10.00-15.00

iesūtīt elektroniski uz atbalsts@makslinieki.lv ar drošu elektronisko parakstu uz veidlapas,

vai sūtot pa pastu Latvijas Radošo savienību padomei uz adresi Baznīcas iela 37-3, Rīga, LV-1010, adesēt: "Latvijas Radošo savienību padomei".

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir katra mēneša pēdējā ceturtdiena!

 

Kādi dokumenti jāiesniedz radošas personas statusa izvērtēšanai?

A4 papīra formātā:

  • iesniegums radošas personas statusa pretendentam,
  • radošais CV,
  • izglītības dokumenti,
  • radošās darbības portfolio:
    • personai darbspējas vecumā (līdz 63 gadiem) - par pēdējiem trīs gadiem,
    • pensionāriem - par visu radošo darbību.

 

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai pieteiktos atbalsta stipendijai?

Lai pieteiktos atbalsta stipendijai, personai iepriekš jāiegūst radošās personas statuss vai arī ir jābūt kādas profesionālas radošas organizācijas biedram. Informācija par radošajām perosnām un profesionālajām radošajām organizācijām atrodama Kultūras ministrijas mājaslapā

Vairāk par iesniedzamajiem dokumentiem meklēt pie atbalsta stipendiju veidiem

 

Uz kādām atbalsta formām var pretendēt?

Pensionāri – var pretendēt tikai uz ārstniecības izmaksu un komunālo (elektrības un apkures) pakalpojumu maksājumu segšanu. Jāpievieno darījumu apliecinošie dokumenti (čeki, rēķini, līgumi, maksājuma uzdevumi u.c.) par ārstniecības izdevumiem (ar vārdu, uzvārdu, personas kodu) un apkures un elektrības maksājumiem deklarētajā dzīesvietā. Maksimālā summa ir 1860 eiro, taču kompensēts tiek tikai par pievienotajiem čekiem un rēķiniem.

Radošas personas darbspējas vecumā – var pretendēt uz stipendiju īslaicīgas ienākumu neesamības gadījumā 620 eiro mēnesī par 3 mēnešu ilgu periodu (kopā 1860 eiro stipendijas apjoms). Lai pretendētu, iepriekšējos 3 mēnešos kopējie bruto ieņēmumi nedrīkst pārsniegt 1 395 eiro, no pieteikuma iesniegšanas brīža (piem. iesniedzot janvārī, tiek skatīti oktobra-decembra ienākumi).

Radošas personas darbspējas vecumā – var pretendēt arī uz stipendiju īslaicīgas pārejošas darba nespējas gadījumā proporcionāli slimības dienu skaitam (līdz 10 dienām).

 

Kā un kad notiek dokumentu izvērtēšanas process?

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir katra mēneša pēdējā ceturtdiena.

Nākamā mēneša sākumā notiek ekspertu komisijas sēde, kurā izskata pretendentu iesniegtos pieteikumus. Pēc Radošo savienību padomes ekspertu komisijas apstiprinātie pieteikumi tiek iesniegti Valsts Kultūrkapitāla fondā (VKKF), kur tie tiek apstrādāti stipendijas izmaksas veikšanai.

 

Vai varu pieteikties atbalstam, ja neesmu nevienas profesionālas radošas organizācijas biedrs/e?

Jā. Lai pretendētu uz atbalstu, vispirms jāiesniedz dokumenti Radošas personas statusa atbilstības izvērtēšanai.

 

Jautājumi par atbalsta stipendiju īslaicīgas ienākumu neesamības gadījumā:

Par kuriem trim mēnešiem tiek aprēķināti ienākumi stipendijai īslaicīgas ienākuma neesamības gadījumā?

Ienākumu fiksācijas brīdis ir datums, kad pretendents iesniedzis pieteikumu un parakstījis veidlapu, un ienākumus izvērtē par iepriekšējiem 3 kalendārajiem mēnešiem. 

Piemēram, ja iesniegumu paraksta 1. janvārī vai 31. janvārī, skatīsies ienākumus oktobrī-decembrī.

 

Vai ienākumi katrā no trim pēdējiem mēnešiem nedrīkst pārsniegt 465 EUR (bruto) un kopsummā 1 395 EUR vai drīkst būt vairak par 465 EUR vienā mēnesī, bet kopsummā 1 395EUR?

Ienākumi summējas par visiem 3 mēnešiem kopā. Piemēram, ja 2 mēnešus nav ienākumu un trešajā ir 850 eiro, tad kvalificējas, jo kopsumma ir mazāka par 1 395 eiro. 

  

Kādi ienākumi neskaitās pie personas ienākumiem?

Bērna kopšanas pabalsts un uzturnauda (jeb alimenti) skaitās kā bērna ienākumi nevis attiecīgās personas ienākumi. 

 

Jautājumi par atbalsta stipendijām pensionāriem

Esmu pensionārs, vēlos saņemt atbalstu komunālo maksājumu izdevumu segšanai un manus rēķinus apmaksā cita persona (piemēram, ģimenes loceklis). Vai varu saņemt atbalstu?

Jā. Rēķinus var apmaksāt kāda cita persona, bet pieteikumā jābūt pievienotai izziņai par pretendenta deklarēto dzīvesvietu. Izziņas iespējams saņemt Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde vai Latvija.lv, vai attiecīgās pilsētas/novada domē.

 

Vai pensionāram tiek apmaksāta visu iesniegto čeku kopsumma?

Pensionāram tiek apmaksāta kopsumma tikai par iesniegtajiem čekiem. Maksimālā stipendijas summa ir līdz trijām valstī noteiktām minimālajām mēnešalgām (620 EUR x 3 = 1860 EUR).

 

Uz cik ilgu laiku iespējams iegūt atbalstu un kādā apmērā?

Īslaicīgas ienākumu neesamības gadījumā: no 1 līdz 3 mēnešiem 620 EUR apmērā mēnesī, kopumā līdz 1860 eiro.

Īslaicīgas pārejošas darbnespējas gadījumā: 10 dienas.

Pensionāriem: par pēdējiem 12 secīgiem mēnešiem no iesniegšanas mēneša līdz maksimālajai summai 1860 eiro.

Kādu summu nevar pārsniegt pensionāru ienākumi, piesakoties atbalstam 2023. gadā?

Pensija un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi (bruto) par iepriekšējo taksācijas gadu pirms atbalsta stipendijas pieprasījuma iesniegšanas vidēji katrā mēnesī kopā nepārsniedz iepriekšējā kalendāra gada vidējo vecuma pensiju Latvijā vairāk kā divas reizes).

Tā kā vecuma pensiju vidējais piešķirtais (bruto) apmērs ar piemaksu par stāžu līdz 1996. gadam 2022. gadā ir 472,63 euro (datu avots: VSAA, LabIS), tad vidēji katrā mēnesī pensija un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi (bruto) nevar pārsniegt 945.26 eiro.

Kādus ienākumus ņem vērā pensionāriem?

Pensija un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi (bruto) par iepriekšējo taksācijas gadu pirms atbalsta stipendijas pieprasījuma iesniegšanas vidēji katrā mēnesī kopā nepārsniedz iepriekšējā kalendāra gada vidējo vecuma pensiju Latvijā vairāk kā divas reizes).

 Ienākumu nodoklis tiek piemērots, piemēram, algai, saimnieciskajai darbībai, nodokļa par ienākumu no kapitāla, tajā skaitā nodokļa no kapitāla pieauguma. Sīkāk informācija par ienākuma nodokli atrodama šeit

Mūža stipendijai netiek piemērots ienākumu nodoklis un tā netiek iekļauta ienākumu aprēķinā.

 

Vai man ir jāiesniedz konta izraksts vai VID izziņa par ienākumiem?

Nē, pēc pieteikuma saņemšanas VKKF pieprasa datus par pensiju un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajiem ienākumiem no VSAA un VID. Balstoties uz saņemtajām izziņām par pretendentu ienākumiem, tiek vērtēta atbilstība likumam.

Citi jautājumi:

Vai es varu saņemt bezdarbnieka pabalstu un pieteikties uz RP atbalstu?

Nē. Radošo personu atbalsts ir alternatīva bezdarbnieku pabalstam. Abus pabalstus reizē saņemt nav iespējams.

 

Cik bieži es varu saņemt RP atbalstu?

Pēc Radošas personas atbalsta saņemšanas, nākamreiz drīkst pieteikties ne ātrāk kā vienu gadu pēc atbalsta stipendijas izmaksas beigām.

 

Uz cik ilgu laiku iespējams iegūt atbalstu un kādā apmērā?

Īslaicīgas ienākumu neesamības gadījumā: līdz 3 mēnešiem 620 EUR apmērā mēnesī, kopumā līdz 1860 eiro.

Īslaicīgas pārejošas darbnespējas gadījumā: 10 dienas.

Pensionāriem: par pēdējiem 12 secīgiem mēnešiem no iesniegšanas mēneša līdz maksimālajai summai 1860 eiro.

 

 

Atjaunots: 28.04.2023.